Geschiedenis

Geschiedenis en structuur van de vereniging;

In de zeventiger jaren werd in opdracht van het ministerie van WVC een onderzoek ingesteld naar de bereikbaarheid van het landelijke gebied en de kleine woonkernen met het openbare vervoer. Uit de conclusies bleek dat veel streeklijnen, juist in deze gebieden, gebrekkig functioneerden. Dat kwam door de lage bezettingsgraad van de grote bussen.

Dit leverde een economisch onverantwoorde exploitatie op. In het kader van bezuinigingen op het openbare vervoer, werd de opheffing van veel marginale buslijnen voorzien. Maar door de landelijke regio’s werd een sterke druk uitgeoefend voor goed en regelmatig openbaar vervoer.

Toen werd het idee geboren om alternatieve vormen van openbaar vervoer in te zetten. Uit de verschillende alternatieven kwam de buurtbus als de meest succesvolle tevoorschijn.

De volgende voorwaarden werden aan een buurtbuslijn gesteld:

  • Het werkgebied moet een landelijk karakter hebben, en het moet minstens 800 bewoners hebben die minimaal 1200 meter van een voorziening van het openbare vervoer verwijderd wonen.
  • De buurtbus moet voor het bestaande openbare vervoer een aan- en afvoerfunctie vervullen.
    De buurtbus mag de overige diensten van openbaar vervoer geen schade berokkenen.
  • De exploitatie van de buurtbus mag niet leiden tot frequentieverlaging van het bestaande openbare vervoer.
  • Er moeten voldoende vrijwilligers zijn.
  • Het werkgebied moet zodanig van aard en omvang zijn, dat bij inzet van een buurtbus aan de vervoersbehoefte van de bewoners van het gebied kan worden voldaan.

De eerste stappen tot exploitatie van een buurtbus werden gezet door een buurtbus-comité. Zij waren hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat er onder hun verantwoordelijkheid gedaan werd.

Al vrij snel werd besloten tot oprichting van een vereniging die de zaken ging regelen. De vereniging koos een bestuur en dat ging aan de slag. Zij verzamelden een aantal vrijwilligers om zich heen die als chauffeur op de buurtbus gingen rijden.

De buurtbusvereniging Molenschot-Dorst nu.

De buurtbusvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, die volgens de statuten de naam Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst draagt en is gevestigd te Rijen, gemeente Gilze en Rijen.

De vereniging telt tussen de 20 en 25 leden (vrijwilligers), waarvan de meeste leden alleen als chauffeur werkzaam zijn. Daarnaast zijn er binnen de vereniging enkele personen die een coördinerende of bestuurlijke taak uitvoeren.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ingezetenen van de gemeenten Gilze en Rijen en Oosterhout, die tenminste de leeftijd van één en twintig jaren hebben bereikt, bereid zijn als vrijwilliger op de buurtbus te rijden en door het bestuur tot de vereniging wordt toegelaten.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Dhr. W.P.J.M. Hoosemans (voorzitter)
Dhr. C.A.T.M. Weerman (vice-voorzitter)
Dhr. A. Krol (coördinator )
Dhr. G. Kuiper (penningmeester)
Dhr. J.F.A.A. van Steen (secretaris)